fbpx
Categories
Deutsch

Zasady ochrany osobnéch édajov

Kto sme

Adresa naéej webovej strénky je: https://srsmedilux.com.

Aké osobné édaje z’skavame a preéo ich zbierame

Komentére

“Ke” n’vétevnéci webu zanechavajé na str’nke komentére, zbierame édaje, ktoré s’zobrazené vo formul’ri koment’ra a taktieé IP adresu pouévate’ov a user-agent prehliada’a z d’vodu ochrany proti spamu.

Anonymizovana re-azec vytvorena z vaéej e-mailovej adresy (nazévana aj hash) mée byé poskytnuté sluébe Gravatar pre overenie, éi ju pouévate. Zésady ochrany osobnéch édajov slu’by Gravatar n’jdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schvélena é vého komentéra bude vaéa profilova fotografia verejne zobrazené spolu s obsahom vého komentéra.

Multimédié

Pri nahr-vané obrézkov na webové strenku von ste sa mali vyhn’ nahr’vaniu obrézkov s EXIF GPS ‘dajmi o polohe. Névétevnéci webu méu stiahnua a zobrazié akékoévek édaje o polohe z obrézkov.

Kontaktné formulére

Cookies von Sébory

Ak pridéte komentér na naéej strénke, méete s’hlasié s ulo’en’m vého mena, e-mailovej adresy a webovej str’nky do s’borov cookies. Je to pre vaée pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypéaé vaée édaje znovu pri prid’vané éal’ieho komentéra. Tieto sébory cookies sé platné jeden rok.

Ak navétévite na’u str’nku prihl’senia, uloéme do’asné s’bory cookies na uréenie toho, éi v’ prehliada’ akceptuje s’bory cookies. Tieto sébory cookies neobsahujé éiadne osobné édaje a s’ odstrénené pri zatvorené prehliadaa.

Pri prihl-senné nastavéme nieko-ko s’borov cookies, aby sme uloéili vaée prihlasovacie édaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sé platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvoléte moénos” “zapamäta” , vaée prihl’senie bude platné dva t’dne. Pri odhl-senné sa z vého étu s’s’bory cookies odstr’nené.

Pri éprave alebo publikované él’nku budé vo vaéom prehliada’i ulo’ené dodatoé s’bory cookies. Tieto sébory cookies neobsahujé éiadne osobné édaje a odkazujé iba na ID él’nku, ktora ste upravovali. Sébory sé platné 1 dea.

Vloéena obsah z inéch webovéch strénok

él’nky na tejto webovej str’nke méu obsahovaa vloéena obsah (napr. videa, obrézky, él’nky a podobne). Vloéena obsah z inéch str’nok sa chov’ rovnako, akoby n’vétevnék nav’t’vil in’ webov’ strenénku.

Tieto webové strénky méu o v es zbieraa osobné édaje, die sledova s vaéu interakciu s vloéeném obsahom, v’etne sledova s

Analytika

S kém zdie-ame-Vaée-Daje

Ako dlho uchov-vame vaée édaje

Pri pridévané komentéra, komentér a jeho meta’daje s’uchov’vané oddelene. Véaka tomu vieme automaticky rozpozna a schvélié akékoévek s’visiace komentére bez toho, aby museli by’ podréané na moder’ciu.

Pre pouévateov, ktoré sa zaregistrujé na na’ich webov’ch str’nkach (ak také existuj), ukladéme aj osobné édaje, ktoré poskytuj, do ich u’vate’ského profilu. Die Stadt: Véetci pouévatelia méu kedyko-vek zobrazié, uptraé alebo odstrénié svoje osobné édaje (okrem zmeny pouévate-ského). Sprévcovia webovéch str’nok tieé méu zobrazia a upravié tieto informécie.

Aké préva méte nad svojimi

Ak na tejto webovej strénke méte étet, alebo ste tu pridali komentér, méete po’iadao export va’ich osobnéch édajov, ktoré o vés ukladéme, v’etne édajov, ktoré ste n’m poskytli. Méete tak isto poiadao o vymazanie osobnéch édajov. Zu sa ale netéka édajov, ktoré o vés muséme uchov-vaé z administrat-vnych, prévnych alebo bezpe-nostnéch d’vodov.

Kam posielame vaée édaje

Komentére n’vétevnékov méu by’kontrolované prostrednéctvom automatizovanej slu’by na detekciu spamu.

Vaée kontaktné informécie

Dodatoéné-Information

Ako chrénime vaée édaje

Aké méme procesy pri éniku d’t

Z akéch tretéch strén z’skavame édaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robéme s édajmi pouévatea.

Poiadavky na zverej’ovanie prévnych predpisov v regulovanom odvetv