fbpx
Categories
Espanol

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa nasej webovej stránky je: https://srsmedilux.com.

Aké osobné údaje získavame a pre-o ich zbierame

Komentáre

Kea náv-tevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktieá IP adresu pou-ívate-ov un agente de usuario prehliada-a z d’vodu ochrany proti spamu.

Anonymizovan re-azec vytvoren- z va-ej e-mailovej adresy (naz-van aj hash) m’e by’poskytnut’slu-be Gravatar pre overenie, ‘i ju pou’ivate’. Zásady ochrany osobnách údajov slu-by Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vá-ho komentára bude va-a profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vá-ho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku de ste sa mali vyhnúá nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Náv-tevníci webu m’u stiahnu’ a zobraziá akéko-vek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Galletas Súbory

Ak pridáte komentár na’ej stránke, m’ete súhlasi’ s ulo-ením vá-ho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaée pohodlie, aby ste nemuseli op-tovne vypĺňať vaée údaje znovu pridávaní. Tieto súbory galletas sú platné jeden rok.

Ak nav-itovite na’u stránku prihlásenia, ulo-íme do’asné súbory cookies na ur-enie toho, ‘i vá’ prehliada’ akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú áiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadaá.

Pri prihlásení nastavíme nieko-ko súborov galletas, aby sme ulo-ii va-e prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte mo-nosá “zapam-ta”, va-e prihlásenie bude platné dva t’den. Pri odhlásení sa z vá-ho ú-tu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní álánku budú vo va-om prehliada-i ulo-ené dodato-né súbory. Tieto súbory cookies neobsahujú áiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID álánku, ktor ste upravovali. Súbory sú platné 1 de.

Vloen obsah z in-ch webov-ch stránok

El webovej stránke m’u obsahovao vlo-eno obsah (napr. videá, obrázky, álánky a podobne). Vloéené obsah z in-ch stránok sa chová rovnako, akoby náv-tevník nav-tívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky m’u o vás zbierao osobné údaje, Galletas de pouáíva, vklada, vklada, vklada, treo-stranné sledovanie, un monitorovao vau interakciu s vlo-enm obsahom, v’etne sledovania va-ej interakcie s vlo-enm obsahom, ak na danej webovej stránke máte átee a ste prihlásen.

Analytika

S kám zdie-mea vaée údaje

Ako dlho uchovávame vaée údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. V’daka tomu vieme automaticky rozpozna’ a schváliá akéko-vek súvisiace komentáre bez toho, aby museli de podr-ané na moderáciu.

Prepouáívate-ov, ktorí sa zaregistrujú nanaich webov-ch stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich u’iívate-ského profilu. V’etci pou-ívatelia m’u kedyko-vek zobrazi’, upravi’ alebo odstráni svoje osobné údaje (okrem zmeny pou-itavate-ského). Správcovia webov-ch stránok tieá m’u zobraziá a upraviá tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte ú’et, alebo ste tu pridali komentár, m’ete po’iadao o export va’ich osobn’ch údajov, ktoré o vás ukladáme, v’etne údajov, ktoré ste námsky potli. El Mete tak es a la posiada o vymazanie osobnách údajov. A sa ale net-ka údajov, ktoré o vás musíme uchovávaá z administratívnych, právnych alebo bezpe-notn-ch d’vodov.

Kam posielame vaée údaje

Komentáre náv-tevníkov m’u by kontrolované prostredníctvom automatizovanej slu-by na detekciu spamu.

Vasée kontaktné informácie

Dodatoéné informácie

Ako chránime vaée údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akách tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi pou-ívatea.

Posiadavky na zverej-ovnie právnych predpisov v regulovanom odvetví